KLACHTENREGELING

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald onderdeel van onze dienstverlening. Hieronder geven wij aan wat u dan kunt doen.

  1. Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
  2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over een declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich echter ook wenden tot de klachtenfunctionaris binnen Hamelers Nijkamp Advocaten, mr drs. M.P.A. Thoonen. U dient uw klacht schriftelijk (per post, per fax of per e-mail) te melden binnen 3 maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
  3. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan echter pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Ook indien ons kantoor niet binnen 4 weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd kunt u zich tot de Geschillencommissie Advocatuur wenden.
  4. U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).
  5. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval een geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.
  6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten die zien op de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een maximum van € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van uw claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,- en waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
  7. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur maar heeft ook de bevoegdheid de gewone rechter in te schakelen.
  8. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klachten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement is bij de Geschillencommissie Advocatuur op te vragen. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.